هزینه خدمات

خدمات آموزش و انجام پروژه های امکانسنجی (تهیه طرح های توجیهی) گروه مطالعات سرمایه گذاریهای صنعتی

1) پــــــــــــــــروژه 

دانــــــــلود هــزیـنه تهیه انواع گــــزارشها Fees

دانــــــــلود جدول اطلاعات پروژه ها برای نرم افزار کامفار  Word  –  PDF

2) آمــــــــــــوزش

دانـــــــلود سرفصل های آمـوزشی دوره نــــرم افــــــزار کامــــــــفار :  COMFAR Syllabus

دانـــــــلود هزینه و شرایط برگزاری دوره آموزشی نــــرم افــــــزار کامــــــــفار : COMFAR Workshop

دانــــــــلود رزومـــــــــه مـــــــــدرس : Resume

 …………………………………………………………………………………………………………………..